DANH MỤC
           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP
 
  
 
 

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh công bố thông tin định kỳ về Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
*Vui lòng tải và xem file đầy đủ tại đây:
     - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2016.
 
      - BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2016.
       - GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016.
   


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

 Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh công bố thông tin định kỳ về Báo cáo thường niên năm 2016.
*Vui lòng tải và xem file đầy đủ tại đây:
     - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.


Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sỡ hữu chứng khoán

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sỡ hữu chứng khoán.
 *Vui lòng tải và xem file đầy đủ tại đây:
    Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sỡ hữu chứng khoán.


Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh CBTT thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

     - Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu và thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
       Vui lòng tải và xem file đầy đủ tại đây:
+ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh công bố thông tin.


Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh công bố thông tin định kỳ về Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.
     - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.


Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016.

 - Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh công bố thông tin định kỳ về Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016.
*Vui lòng tải và xem file đầy đủ tại đây:
     - BCTC riêng Quý IV năm 2016.
     - BCTC hợp nhất Quý IV năm 2016.
     - Giai trinh BCTC Quý IV năm 2016.


Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh công bố thông tin định kỳ về Báo cáo tài chính Quý III năm 2016.
*Vui lòng tải và xem file đầy đủ tại đây:
     - BCTC Quý III năm 2016.


CBTT Về việc giải trình LNST kỳ hoạt động Quý III - 2016 so với kỳ năm trước

 Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh CBTT Về việc giải trình LNST kỳ hoạt động Quý III - 2016 so với kỳ năm trước.
*Vui lòng tải và xem file đầy đủ tại đây:
    - CBTT Về việc giải trình LNST kỳ hoạt động Quý III - 2016 so với kỳ năm trước


CBTT Về việc Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

 Vui lòng tải và xem file đầy đủ tại đây:
    - Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu quỹ.


CBTT Về việc LNST của BCTC riêng lẻ và hợp nhất bán niên 2016 có sự chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên

Vui lòng tải và xem file đầy đủ tại đây:
     - LNST của BCTC riêng lẻ và hợp nhất bán niên 2016 có sự chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên.


CBTT Về việc BCTC bán niên năm 2016 đã được soát xét

 Vui lòng tải và xem file đầy đủ tại đây:
     - BCTC bán niên năm 2016 đã được soát xét.
     - BCTC hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn 6 tháng kết thúc 30/6/2016.
     - BCTC riêng giữa niên độ cho giai đoạn 6 tháng kết thúc 30/6/2016.


CBTT Về việc giải trình LNST kỳ hoạt động 6 tháng 2016 so với kỳ năm trước

Vui lòng tải và xem file đầy đủ tại đây:
     - Giải trình LNST kỳ hoạt động 6 tháng 2016 so với kỳ năm trước.


CBTT Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

 Vui lòng tải và xem file đầy đủ tại đây:
     - Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh


CBTT Về việc giao dịch mua cổ phiếu quỹ

- Căn cứ  thông báo sô 4767/UBCK-QLCB ngày 21/7/2016 của UBCKNN chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh.


Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh báo cáo tài chính Quý II năm 2016

Vui lòng tải và xem file đầy đủ tại đây:
    -  Báo cáo tài chính Quý II năm 2016.


 
     
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB