DANH MỤC

           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

 

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu đầy đủ của Đại hội tại đây:

01.CCR_Chuong trinh ĐHCĐ
02.CCR_Thong bao moi hop ĐHCĐ
03.CCR_Thu moi ĐH ĐCĐ
04.CCR_Phieu xac nhan tham du ĐHCĐ
05.CCR_Giay uy quyen tham du ĐHCĐ_ca nhan
06.CCR_Giay uy quyen cua to chuc
07.CCR_Phieu lay y kien co dong
08.CCR_Quy che  lam viec ĐHCĐ
09.CCR_Quy che bau cu
10.CCR_Quy che de cu, ung cu
11.CCR_Don ung cu HDQT va BKS
12.CCR_Don de cu HDQT
13.CCR_Don de cu BKS
14.CCR_Mau so yeu ly lich ung vien
15.CCR_To trinh thong qua Dieu le
16.CCR_Du thao Dieu le
17.CCR_To trinh ve Phuong an SXKD
18.CCR_To trinh Thu lao HDQT BKS
19.CCR_To trinh lua chon don vi kiem toan
20.CCR_To trinh dang ky hoac niem yet

 
 TIN KHÁC
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB