DANH MỤC

           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

     Sáng ngày 28/4/2017, Tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, số 29 đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Cảng Cam Ranh) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó đặt mục tiêu chi trả cổ tức năm 2017 là 2,5% Vốn Điều lệ.

 Toàn cảnh Đại Hội

     Tham dự Đại hội có ông Đặng Sâm, đại diện cho cổ đông lớn là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; ông Nguyễn Văn Tài, đại diện cho cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân; ông  Nguyễn Viết Nhâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Phạm Hữu Tấn, Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc công ty, cùng với sự hiện diện của 47 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số 24.306.917 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,3% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
     
Thay mặt cho Ban điều hành, ông Phạm Hữu Tấn, Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2016. Theo đó, hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2016 gặp rất nhiều khó khăn bởi các nguyên nhân khách quan như: Thị trường hàng hóa khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên nhỏ; sự cạnh tranh quyết liệt giữa các cảng trong khu vực; một số chủ hàng, khách hàng của Cảng gặp nhiều vướng mắc trong việc triển khai kế hoạch xuất, nhập khẩu hàng qua cảng.v..v.. Tuy nhiên với những nỗ lực và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong hoạt động quản lý, điều hành, Công ty vẫn duy trì được hiệu quả hoạt động kinh doanh có lãi và tạo mức ổn định về việc làm và thu nhập cho người lao động. Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu năm 2016 tuy chưa đạt được mức kỳ vọng, nhưng lợi nhuận đã có bước tăng trưởng mạnh, hơn 40,31% so với cùng kỳ của năm 2015, đạt 102,4% kế hoạch năm và mức cổ tức chi trả trong năm 2016 là 2%Vốn Điều lệ.
     
Đối với kế hoạch năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty nhận định tiếp tục sẽ là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với Công ty. Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo công ty đặt ra mục tiêu và quyết tâm phấn đấu thực hiện tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2017 là 2,5% Vốn Điều lệ. Để hoàn thành chỉ tiêu này, Công ty đã đề ra các giải pháp như: giải pháp về cơ cấu bộ máy tổ chức, nhân lực; giải pháp về công tác thị trường; giải pháp về công tác quản trị; giải pháp về công tác tài chính; giải pháp về công tác đầu tư; giải pháp về khoa học – công nghệ…

Ông Nguyễn Viết Nhâm_Chủ tịch HĐQT phát biểu trước Đại Hội

     Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2016

- Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2016

- Thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2017

 -Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán    báo cáo tài chính năm 2017

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thông qua việc không phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ sau cổ phần        hóa đã được ĐHĐCĐ lần đầu thông qua 

- Thông qua Chiến lược phát triển Cảng Cam Ranh giai đoạn 5 năm (2016-      2020).

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh với kết quả tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PTKY

 
 TIN KHÁC
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB