DANH MỤC

           TÌM KIẾM TÀU
Tên tàu
Từ  
Đến  
Checkmail
diendan
vanbanphapquy
 LƯỢT TRUY CẬP
Cơ cấu tổ chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị                     Ông PHẠM HỮU TẤN
                ĐT:  0258. 3854703                          DĐ: 0913. 496477
                Email: huutan@camranhport.vn

 2. Thành viên Hội đồng quản trị                Ông NGUYỄN ĐẲNG SONG
 3. Thành viên Hội đồng quản trị                Ông NGUYỄN VIẾT NHÂM
 4. Thành viên Hội đồng quản trị                Ông HOÀNG QUỐC PHƯƠNG
 5. Thành viên Hội đồng quản trị                Ông NGUYỄN VĂN TÀI

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY:

 1. Trưởng ban kiểm soát                             Bà DƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH
 2. Thành viên ban kiểm soát                       Bà NGUYỄN THỊ NGỌC HÒA
 3. Thành viên ban kiểm soát                       Bà DƯƠNG THỊ THANH MAI

BAN ĐIỀU HÀNH:

 Tổng giám đốc

 Ông Nguyễn Viết Nhâm

 ĐT: 0258. 3956869
 DĐ: 0903. 500369
 Email: vietnham@camranhport.vn

Phó tổng giám đốc
Ông Nguyễn Văn Thắng  ĐT: 0258. 3854565
 DĐ: 0983. 463744
 Email: vanthang@camranhport.vn
Phó tổng giám đốc Bà Nguyễn Thị Thu Thủy  ĐT: 0258. 3854565
 DĐ: 0983. 950691
 Email: thuthuy@camranhport.vn

 Kế toán trưởng

 Ông Nguyễn Huy Phương

 ĐT: 0258. 3854145
 DĐ: 0914. 099438
 Email:huyphuong@camranhport.vn

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phó Trưởng phòng phụ trách

Trịnh Thị Phúc Hạnh

 ĐT: 0258. 3854307
 DĐ: 0984. 607579
 Email:
phuchanh@camranhport.vn

Phòng Pháp chế - An ninh

Trưởng phòng

Ông Nguyễn Châu Sinh

 ĐT: 0258. 3600333
 DĐ: 0914. 023677
 Email:
chausinh@camranhport.vn

 

 Phòng Tài chính - Kế hoạch

 Trưởng phòng

 Ông Nguyễn Huy Phương

 ĐT: 0258. 3854145
 DĐ: 0914. 099438
 Email: 
huyphuong@camranhport.vn

 

 Phòng Kỹ thuật - Công trình

Trưởng phòng 

Ông Trương Văn Hòa

 ĐT: 0258. 3854589
 DĐ: 0914. 103183
 Email:
vanhoa@camranhport.vn

 

 Phòng Kinh Doanh

Phó Trưởng phòng phục trách 

Ông Nghiêm Mạnh Hà

 ĐT: 0258. 3854565
 DĐ: 0903. 242588
 Email:
manhha@camranhport.vn

 

  Trung tâm Khai Thác

 Giám đốc

Ông Hồ Văn Sáng

 ĐT: 0258. 3951799
 DĐ: 0989. 686207
 Email:
vansang@camranhport.vn

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN:

 Công ty CP dịch vụ hàng hải Cảng Cam Ranh

 Giám đốc

 Ông Trịnh Thanh Tùng

 ĐT: 0258. 3956799
 DĐ: 0983. 071799
 Email: thanhtung@camranhport.vn

 
 TIN KHÁC
          TIN TỨC  TIN TỨC
 TÌM KIẾM

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
           HÌNH ẢNH
 LIÊN KẾT WEB