MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

24/04/2020 09:02

1. TẦM NHÌN:
     Xây dựng Cảng Cam Ranh là Cảng quốc tế tổng hợp loại I đáp ứng  nhu cầu phát triển kinh tế xã hội khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên.

2. SỨ MỆNH:
     Cung cấp dịch vụ hàng hải với chất lượng tốt nhất gắn với phát triển bền vững.

3. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: Kế hoạch phát triển 5 năm 2021-2025; mục tiêu hướng đến năm 2025
     Trở thành doanh nghiệp Cảng biển xếp thứ 3 khu vực Trung Bộ về sản lượng khai thác. Là mắt xích trong chuỗi cung ứng logistics của khu vực, nguồn động lực để phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.
     Các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty giai đoạn 2021-2025:
     Hướng đến mục tiêu tổng sản lượng xếp dỡ là 4,5 triệu tấn/năm vào năm 2025.
     Nâng cấp, phát triển có chiều sâu về trang thiết bị, dây chuyền công nghệ bốc xếp và quản lý để tăng năng lực cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế về cảng biển. Đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng cảng biển (Bến cảng, phương tiện xếp dỡ, kho bãi, hạ tầng kỹ thuật) để tăng sức mạnh cạnh tranh, năng lực xếp dỡ cả về chủng loại và sản lượng.
     Mở rộng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, xây dựng chuỗi cung ứng (logistics), xây dựng khu vực hậu cần sau cảng nằm trong diện tích đất và mặt nước được quy hoạch.