TỔNG QUAN

23/03/2020 15:33

 Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH
- Địa chỉ: 29 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 0258. 3854307 – 3854565                Fax: 0258. 3854536

- Mã số thuế doanh nghiệp: 4200272350
- Email: mail@camranhport.vn
- Website: http://www.camranhport.vn

Tổng giám đốc: NGUYỄN VIẾT NHÂM
Số giấy chứng nhận phù hợp cảng biển: ISPS/SoCPF/024/VN
Cấp ngày: 24/7/2019.
Trong vùng quản lý hàng hải của Cảng vụ Hàng Hải Nha Trang.
Vị trí Cảng (kinh độ, vĩ độ): 11054’N – 109009’E
Điểm đón hoa tiêu (kinh độ, vĩ độ): 11048.5’N – 109012.5’E
Chế độ thủy triều: Bán nhật triều (chênh lệch bình quân 1,5m)
Cảng hoạt động 24/24h, 7 ngày trong tuần.