NĂNG LỰC KHAI THÁC CẦU BẾN

23/03/2020 03:04

 BẾN SỐ 1:
    - Cầu chính:
                        + Chiều dài cầu: 182 m
                        + Độ sâu trước bến: -11,6 m
                        + Cỡ tàu tiếp nhận: 30.000 DWT
    - Cầu phụ:
                        + Chiều dài cầu: 126,5 m
                        + Độ sâu trước bến: -6 m
                        + Cỡ tàu tiếp nhận: 5.000 DWT
 
 BẾN SỐ 2:
    - Cầu chính:
                        + Chiều dài thiết kế: 240 m (giai đoạn 1: Đã hoàn thiện 180m cầu cộng thêm một phao buộc dây ở phía Đông).
                        + Độ sâu trước bến: -13,3 m
                        + Cỡ tàu tiếp nhận: 50.000 DWT
    - Cầu phụ:
                        + Chiều dài cầu: 220 m
                        + Độ sâu trước bến: -5,5 m
                        + Cỡ tàu tiếp nhận: 3.000 DWT
 (Ghi chú: Cầu chính bến số 1 và cầu chính bến số 2 nằm liền kề nhau có tổng chiều dài 362m.)