NĂNG LỰC KHAI THÁC KHO BÃI

23/03/2020 03:06

* Tổng diện tích kho chứa hàng: 15.500m2.

* Tổng diện tích bãi chứa hàng: 30.000m2.

* Sức chứa tổng cộng: 100.000 tấn.

1. Khu bến container bách hóa giai đoạn hoàn thiện:

2. Khu kho, bãi đóng gói hàng hóa:

- Tổng diện tích 9,0ha

                  + Bãi chứa hàng:

                  + Kho hàng:

3. Khu dịch vụ cung ứng sửa chữa tàu biển: 4ha;

4. Khu kho hàng lỏng:

                  + Diện tích chiếm đất: 4,9ha