NĂNG SUẤT XẾP DỠ

22/04/2020 02:26

Chủng loại, năng suất xếp dỡ của một số mặt hàng thông qua cảng

• Hàng Rời:

- Tác nghiệp ô tô - hầm tàu sử dụng ben: 4.000 - 5.000 tấn/ngày.

- Tác nghiệp ô tô - hầm tàu hoặc hầm tàu - ô tô sử dụng ngoạm: 2.000 - 2.500 tấn/ngày.

- Bao gồm Cát, Clinker, Than, Titan, Dăm gỗ

- Năng suất xếp dỡ:

     + Cát: 5.000T/ngày

     + Clinker, than, titan: 3.000T/ngày

     + Dăm gỗ: 1.500T BDMT/ngày

• Hàng Bao:

- Sử dụng võng: 200 - 250 tấn/máng/ca hoặc 750 - 1.500 tấn/ngày.

- Bao gồm: Ximăng các loại, muối, đường, nông sản, phân …

- Năng suất xếp dỡ:

     + Ximăng: 250T/máng/ca

     + Phân bón các loại: 300T/máng/ca

 

Chủng loại, năng suất xếp dỡ của một số mặt hàng thông qua cảng

• Hàng sắt thép, VLXD:

- 1.500 - 2.000 tấn/ngày

- Bao gồm: Sắt tấm, sắt cây, sắt cuộn …

- Năng suất xếp dỡ: 400 tấn/máng/ca

 

• Hàng thiết bị, Container:

- Bao gồm: Hàng siêu trường, siêu trọng; container 20 feet và 40 feet.

- Năng lực xếp dỡ: đã xếp dỡ những kiện hàng có trọng lượng 100 tấn qua cảng an toàn