THÔNG BÁO HỦY TỔ CHỨC CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ CAM RANH DO CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH SỞ HỮU

24/04/2020 01:52

Tính đến 16h00 ngày 10/05/2019, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô Cam Ranh do Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh sở hữu, chỉ có 01 nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh và nộp tiền cọc. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô Cam Ranh do Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-DAS ngày 25/04/2019 do Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á ban hành thì cuộc chào bán cạnh tranh này không đủ điều kiện để tổ chức.
Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á trân trọng thông báo

 

 

CÁC TIN KHÁC