Đảng bộ Cảng Cam Ranh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

28/04/2021 11:21

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, sáng ngày 20/3/2021 tại Hội trường công ty, Đảng bộ Cảng Cam Ranh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân viên khối văn phòng của Công ty.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hữu Tấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT công ty, cùng đông đủ cán bộ chủ chốt, đảng viên của 03 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng Cam Ranh và toàn thể nhân viên khối Văn phòng.

Trong thời gian 01 ngày, Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cam Ranh; đồng chí Nguyễn Lý Xuyên – Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Cam Ranh phổ biến, quán triệt các chuyên đề: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Tấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Cam Ranh yêu cầu Cấp ủy các chi bộ trực thuộc chỉ đạo cán bộ, đảng viên khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của công ty; Thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, tạo thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty đã đề ra. 

Phòng Tổ chức – Hành chính

CÁC TIN KHÁC