THÔNG BÁO KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM PHỐI CẤP DO VIRUS CORONA TẠI CỬA KHẨU CẢNG BIỂN CẢNG CAM RANH

24/04/2020

 Cảng Cam Ranh thông báo kế hoạch phòng chống bệnh Viêm phối cấp do virus Corona tại cửa khẩu Cảng biển Cam Ranh

24/04/2020 01:57

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM PHỐI CẤP DO VIRUS CORONA TẠI CỬA KHẨU CẢNG BIỂN CẢNG CAM RANH

 Cảng Cam Ranh thông báo kế hoạch phòng chống bệnh Viêm phối cấp do virus Corona tại cửa khẩu Cảng biển Cam Ranh