Cảng Cam Ranh tăng trưởng lợi nhuận gần 40%

14/12/2020

Với kết quả kinh doanh này, lợi nhuận trước thuế của Công ty cổ phần cảng Cam Ranh đạt gần 18 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ và đạt 90% so với kế hoạch

THÔNG BÁO HỦY TỔ CHỨC CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ CAM RANH DO CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH SỞ HỮU

24/04/2020

Tính đến 16h00 ngày 10/05/2019, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô Cam Ranh do Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh sở hữu, chỉ có 01 nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh và nộp tiền cọc

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA ÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ CAM RANH DO CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH NẮM GIỮ

24/04/2020

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 59/2019/NQ-CCR.HĐQT ngày 05/03/2019 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh về Phê duyệt giá khởi điểm để chào bán đấu giá phần vốn đầu tư của Cảng Cam Ranh tại Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Ô tô Cam Ranh, Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh xin thông báo như sau:

14/12/2020 11:44

Cảng Cam Ranh tăng trưởng lợi nhuận gần 40%

Với kết quả kinh doanh này, lợi nhuận trước thuế của Công ty cổ phần cảng Cam Ranh đạt gần 18 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ và đạt 90% so với kế hoạch
24/04/2020 01:50

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA ÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ CAM RANH DO CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH NẮM GIỮ

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 59/2019/NQ-CCR.HĐQT ngày 05/03/2019 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh về Phê duyệt giá khởi điểm để chào bán đấu giá phần vốn đầu tư của Cảng Cam Ranh ...