Kho Bãi

- Tổng diện tích kho chứa hàng: 15.500 m2.

- Tổng diện tích bãi chứa hàng: 120.810 m2

- Sức chứa tổng cộng: 350.000 tấn