An Ninh Cảng Biển

     Thực hiện yêu cầu của Bộ luật ISPS (Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển) và Thông tư 27/2011/TT-BGTVT ngày 14/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải về áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ Luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

     Hàng năm, Ban an ninh cảng biển Cảng Cam Ranh thường xuyên tổ chức công tác đánh giá an ninh Cảng biển, lập kế hoạch an ninh Cảng biển và đã được Cục hàng hải Việt Nam cấp giấy chứng nhận phù hợp cảng biển cho Cảng Cam Ranh số ISPS/SoCPF/065/VN ngày 15 tháng 6 năm 2015. Đây là điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ra vào Cảng Cam Ranh đảm bảo an ninh và an toàn.