banner_tin_tuc_2
TIN HOẠT ĐỘNG

Cảng Cam Ranh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chủ nhật, 23/04/2023, 21:34 GMT+7

Sáng ngày 21/4/2023, tại Hội trường văn phòng công ty, Cảng Cam Ranh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tham dự Đại hội, có ông Phạm Hữu Tấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT); ông Nguyễn Văn Thắng - Tổng giám đốc; bà Dương Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban kiểm soát, cùng các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông sở hữu, hoặc đại diện sở hữu tổng số 23.868.117 cổ phần, chiếm 97,6% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, mục tiêu, phương hướng năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023; Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022; Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung: Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2025.

Theo báo cáo của Công ty, Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng gần như trở lại bình thường, không còn bị ảnh hưởng nhiều từ đại dịch Covid-19, tuy nhiên hoạt động sản xuất, lưu thông, xuất nhập hàng hóa qua cảng biển cả nước nói chung và tại khu vực nói riêng không được ổn định và có chiều hướng giảm so với năm 2021, do nhiều nguyên nhân: sự bất ổn chính trị khu vực, trên thế giới; Rủi ro bất ổn tài chính toàn cầu... Bên cạnh đó, khu vực chân hàng của Cảng Cam Ranh không ổn định và không đa dạng, cộng thêm sự cạnh tranh gay gắt của nhiều doanh nghiệp cùng tham gia vào khai thác cảng biển trong khu vực. Từ đó, tình hình hoạt động của Công ty không thuận lợi và không được triển khai như kế hoạch. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc đã cùng tập thể cán bộ công nhân lao động đã khắc phục những khó khăn, thử thách trong kinh doanh để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra. Theo đó năm 2022, tổng sản lượng hàng thông qua Cảng đạt khoảng 2,3 triệu tấn, bằng 81,6% kế hoạch năm; Doanh thu đạt khoảng 153 tỷ đồng, bằng 97,4% kế hoạch năm và lợi nhuận đạt 18,8 tỷ đồng, bằng 53,7% so với kế hoạch năm.

Đối mặt với khó khăn do bất ổn của tình hình chính trị (chiến tranh Nga-Ucraina, giá nhiên liệu tăng đột biến..), trong khu vực và trên thế giới vẫn có những diễn biến hết sức phức tạp, chưa được khống chế dứt điểm nên việc thông thương hàng hóa vẫn chưa được triển khai đồng bộ. Dự báo, trong năm 2023, tiếp tục sẽ là năm khó khăn, thách thức cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cảng Cam Ranh, theo đó đặt mục tiêu tăng trưởng kế hoạch kinh doanh của năm 2023 cụ thể như sau: Sản lượng hàng thông qua cảng đạt 2,6 triệu tấn, tăng trưởng 14% so với thực hiện năm 2022; Doanh thu hợp nhất đạt 165 tỷ đồng, tăng trưởng 7,6% so với thực hiện năm 2022; Lợi nhuận đạt 23,5 tỷ đồng, tăng trưởng 26,1% so với thực hiện năm 2022.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Viết Nhâm thôi không tham gia HĐQT; bà Dương Thị Hồng Hạnh thôi không tham gia BKS; bỏ phiếu bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Thắng tham gia HĐQT; bà Nguyễn Thị Hiền tham gia BKS của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đại hội đã thống nhất cao và giao Hội đồng quản trị công ty căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Một số hình ảnh tại Đại hội: