banner_tin_tuc_2
TIN HOẠT ĐỘNG

Cảng Cam Ranh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thứ 2, 22/04/2024, 05:13 GMT+7

Sáng ngày 15/4/2024, công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Công ty) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2024 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

Tham dự Đại hội, về phía Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh có ông Phạm Hữu Tấn – Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các ông/bà trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành cùng các cổ đông đại diện cho 24.453.617 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023, mục tiêu, phương hướng năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS, nhiệm kỳ (2020-2025) và thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Theo báo cáo của Công ty, trong năm 2023, xác định hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức chỉ đạo, lãnh đạo tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đề ra. Kết quả, đã giúp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty giữ vững sự ổn định, cụ thể: tổng sản lượng hàng thông qua Cảng đạt hơn 2,2 triệu tấn, đạt 85,56% so với kế hoạch năm 2023, đạt 97,4% so với thực hiện năm 2022; Doanh thu: đạt hơn 137,7 tỷ đồng, đạt 86,1% so với kế hoạch năm 2023, đạt 93,3% so với thực hiện năm 2022; Lợi nhuận: đạt hơn 17,2 tỷ đồng, đạt 75% so với kế hoạch năm 2023, đạt 95,75% so với thực hiện năm 2022.

Năm 2024 được dự báo sẽ là một năm tiếp tục đầy khó khăn đối với Công ty trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Theo đó, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng kế hoạch kinh doanh như sau: Sản lượng hàng thông qua Cảng: 2,4 triệu tấn, tăng 7,9% so với thực hiện năm 2023; Doanh thu 160 tỷ, tăng 16,11% so với thực hiện năm 2023;Lợi nhuận 19 tỷ, tăng 8,83% so với thực hiện năm 2023.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm bà Bùi Thị Ngân Hoa thôi không tham gia BKS; bỏ phiếu bầu bổ sung bà Bùi Thị Ngọc Lương tham gia BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã thống nhất cao và giao Hội đồng quản trị công ty căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Một số hình ảnh tại Đại hội: